تبیین جامعه‌شناختی رابطة پزشک و بیمار (مطالعة کیفی در شهر اهواز)

معصومه شفعتی؛ محمدجواد زاهدی

دوره 8، شماره 1 ، فروردین 1393، ، صفحه 107-139

چکیده
  رابطة پزشک‌ـ بیمار یکی از مسئله‌برانگیزترین انواع روابط اجتماعی است. باوجود اشتراک‌های جهانی دربارة این مفهوم، تفاوت‌های زیاد دراین‌زمینه جوامع را ازهم متمایز می‌‌کند. پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطة پزشک و بیمار از دید بیماران و به روش "نظریه‌پردازی داده‌محور" انجام شده است. اطلاعات ازطریق مصاحبة نیمه‌ساخت‌یافته با 21 بیمار ...  بیشتر