نویسنده = خدیجه سفیری
تعداد مقالات: 3
1. نقش مادران در آموزش سلامت به دختران: تبدیل دانش سلامت به رفتار مرتبط با سلامت

دوره 8، شماره 1، بهار 1393، صفحه 88-106

خدیجه سفیری؛ سارا ایمانیان؛ فاطمه منصوریان راوندی


2. نقاشی و نگارش تکنیکی برای تحقیق با کودکان در علوم اجتماعی

دوره 5، شماره 2، تابستان 1390، صفحه 58-77

خدیجه سفیری؛ سارا ایمانیان


3. اعتماد به همسر: مطالعه موردی زنان شهر تهران

دوره 1، شماره 1، بهار 1385، صفحه 125-157

خدیجه سفیری؛ مومنه میرزا محمدی