نویسنده = محمداسماعیل ریاحی
تعداد مقالات: 2
1. بررسی جامعه‌شناختی نگرش به قتل‌های ناموسی و عوامل اجتماعی مؤثر بر آن در شهر مریوان

دوره 12، 3(اولین ویژه نامه کردستان)، پاییز 1397، صفحه 52-79

محمداسماعیل ریاحی؛ وحید اسمعیلی