نویسنده = سیدمحمد سیدمیرزایی
تعداد مقالات: 2
1. بررسی درک معنایی تداوم و تغییر خانواده (مطالعة موردی: شهر مریوان)

دوره 11، 1(اولین ویژه نامه جامعه شناسی خانواده)، بهار 1396، صفحه 145-169

آکو کهنه پوشی؛ علیرضا کلدی؛ سیدمحمد سیدمیرزایی


2. انتخاب اهدای تخمک: راهی برای رسیدن به مادری (مطالعة پدیدارشناختیِ تجربة زنان نابارور مراجعه‌کننده به پژوهشگاه رویان)

دوره 8، شماره 1، بهار 1393، صفحه 6-21

نسرین ایزدیار؛ شیرین احمدنیا؛ سیدمحمد سیدمیرزایی؛ سیدعلی آذین؛ محمد یزدانی صفا