نویسنده = فاطمه جواهری
تعداد مقالات: 5
1. نگرش به مرگ نمونه‌ای منتخب از سالمندان شهرتهران

دوره 10، 2-3، تابستان 1395، صفحه 77-101

فاطمه جواهری؛ مرجانه یزدانی


2. پوشش زنان و احساس امنیت در فضاهای عمومی

دوره 9، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 135-159

سیدحسین سرا ج زاده؛ فاطمه جواهری؛ الهام رحمتی


4. نظریه‌پردازی مبنایی دلالت‌های فرهنگی تنوع پوشش‌های زنانه در شهر تهران

دوره 7، شماره 4، زمستان 1392، صفحه 55-82

شیوا علینقیان؛ محمود شهابی؛ فاطمه جواهری