پوشش زنان و احساس امنیت در فضاهای عمومی

سیدحسین سرا ج زاده؛ فاطمه جواهری؛ الهام رحمتی

دوره 9، شماره 2 ، تیر 1394، ، صفحه 135-159

چکیده
  درباب تبیین امنیت جنسی زنان و برطرف کردن احساس ناامنی آنها در فضاهای عمومی دیدگاه های متفاوتی مطرح است. دراین میان، برخی بر این عقیده اند که پوشش بدن می تواند عاملی درجهت کاهش مزاحمت های جنسی و تجربه های ناخوشایند زنان باشد و احساس امنیت آنان را در مکان های عمومی افزایش دهد. این دیدگاه با آن دسته از دیدگاه های جرم شناختی هم خوان ...  بیشتر